Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen
Hanke on päättynyt 31.12.2022
← Takaisin

Tulevaisuuden ennakointi strategisena työkaluna Etelä-Karjalan majoitustoiminnassa

Lähiaikoina maailmaa ovat ravistelleet erilaiset vaikeat tapahtumat kuten Covid-19-pandemia sekä vuoden alkupuolella alkanut Ukrainan sota. Nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet jokaisen ihmisen arkielämään jollakin tasolla, mutta myös yritykset ovat joutuneet niiden myllerryksen keskelle.

Yksi aloista, johon tapahtumat ovat vaikuttaneet paljon, on matkailu-, majoitus- ja ravintola-ala. Majoitusalan yritykset ovat joutuneet keksimään innovatiivisia ratkaisuja sekä kehittelemään uusia toimintatapoja mm. pandemiasta johtuvien matkustusrajoituksien sekä kokoontumiskieltojen aikana. Ukrainan sota on aiheuttanut myös uudenlaisia haasteita yritysten toimintaympäristössä. Tapahtumat muokkaavat nopeasti toimintaympäristöä ja se herättää yrityksissä tarpeen katsoa tarkemmin tulevaisuuteen ja alkamaan strategisesti ennakoimaan enemmän kuin koskaan.

Tulevaisuudentutkimuksesta skenaariotyöskentelyyn

Kun tiedostamme erilaisia kehityssuuntia sekä skenaarioita siitä miltä maailma voi tulevaisuudessa näyttää, auttaa se meitä tekemään valintoja nykyhetkessä, sekä kertoo suunnan mihin haluamme jatkossa mennä. Nykyhetken tapahtumat, trendit, signaalit ym. kertovat meille tärkeää tietoa siitä mihin suuntaan kehitys on menossa ja näitä tutkimalla saadaan merkittävää strategista tietoa auttamaan yritysten ennakointia. Tulevaan voidaan itse vaikuttaa omien tekojen sekä päätöksien avulla ja kysymys onkin lähinnä mihin suuntaan sitä lähdetään kävelemään. (Rubin 2014.)

Skenaariotyöskentelyn avulla pystytään muovaamaan kerätty tieto jäsennettyyn muotoon, joka auttaa hahmottamaan paremmin tulevaisuutta. Skenaariot ovat loistava työkalu strategiseen ennakointiin yrityksien sisällä ja paras tulos saadaan, kun keskitytään kyseessä olevan yrityksen omiin strategisiin tarpeisiin. (Rubin 2004a.)

Etelä-Karjalan majoitustoiminnan muutoksen ajurit

MINT-hankkeen* kanssa yhteistyönä toteutettu opinnäytetyötutkimus pyrki etsimään Etelä-Karjalan majoitusalalta näitä tulevaisuuden muovaavia tekijöitä ja kehittämään toivottavan sekä uhkaavan skenaarion alueen tulevaisuudesta vuonna 2026. Tutkimuksessa käytettiin ensin PESTE-analyysia keräämään tietoa toimintaympäristöstä, jonka jälkeen skenaariot luotiin käyttäen skenaariotaulukkomenetelmää. (Tiainen 2022.)

Muutosta ohjaavia tekijöitä löydettiin paljon ympäristön eri osa-alueilta. Mm. venäläisten vapaa-ajan matkustajien häviäminen, matkustusrajoituksen poistuminen, lentoliikenteen sulkeminen Venäjän yllä ja vetovoimaisuuden kärsiminen Etelä-Karjalan sijainnin vuoksi sodan aikana ovat kaikki asioita, jotka havaittiin alueella muutosta ajaviksi poliittisiksi tekijöiksi. Taloudellisesta näkökulmasta kustannusten nousu, alan osittainen työpula ja resurssien tiukentuminen ohjaavat tulevaa. Muutostekijöitä etsittiin myös sosiaalisesta näkökulmasta, jolloin havaittiin mm. kotimaanmatkailun innon hiipumista, arvojen muutoksia asiakkaissa, kuten elämyksellisten kokemusten ja laadukkaamman palvelun tarpeen nousu. Myös teknologian piiristä huomattiin muutosajureita kuten, itsepalvelun jatkuva lisääntyminen, käteisen häviäminen sekä verkkopalveluiden tärkeys. Myös Ilmastonmuutos, kiertotalouden hyödyntäminen sekä energiatehokkuuden maksimointi sähköhintojen ja vastuullisten arvojen noustessa nähtiin tulevaisuuden suunnittelussa tärkeinä tekijöinä. (Tiainen 2022.)

Skenaariot rakentuivat kerättyjen muutosajureiden ympärille ja ne kirjoitettiin puhtaaksi tarinanomaiseen muotoon tulevaisuustaulukointimenetelmää hyödyntäen. Lopputuloksena opinnäytetyössä valmistui kaksi skenaariota alueen majoitusalan tulevaisuudesta, jotka edustavat dystopista eli uhkakuvaa ja utopista eli ihannekuvaa alueen majoitusalan tilasta vuonna 2026. (Tiainen 2022.)

*MINT-hanke

MINT-Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston sekä viiden Etelä-Karjalan alueen kunnan yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää kuntien ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, sekä kasvattaa kuntien ja niiden yritysten innovaatio- ja kokeiluosaamista. Taipalsaaren lisäksi hankkeessa on mukana Luumäki, Parikkala, Rautjärvi ja Savitaipale. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana. Hanke päättyy 31.12.2023. www.minttiin.fi

Kirjoittajat:

Nea Tiainen. Nea Tiainen on LAB-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija, joka on tehnyt blogikirjoituksessa viitatun opinnäytetyön nimeltä Etelä-Karjalan alueen majoitustoiminnan tulevaisuuden näkymät vuonna 2026: Covid-19-pandemian ja Ukrainan sodan 2022 valossa.

Elsa Melkko. Elsa Melkko toimii MINT-projektin projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Artikkeli on julkaistu 28.12.2022 LAB Focus -blogissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/tulevaisuuden-ennakointi-strategisena-tyokaluna-etela-karjalan-majoitustoiminnassa/